15903702991202
ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ

ਮਾਈਕਰੋ ਏਸੀ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰ, ਬੁਰਸ਼ ਰਹਿਤ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ, ਓਵਨ ਪ੍ਰੋਬ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਓਵਨ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਹਨ
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਸੇ.

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਓਵਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਵਾਸ਼ ਕਲੀਨਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੂਕਰ, ਏਅਰ ਫਰਾਈਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ.

20200528154537_8223120200528154657_13394

ਘਰ

ਉਤਪਾਦ

ਬਾਰੇ

ਸੰਪਰਕ